Top 22 지저귀다 Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 지저귀다 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.maxfit.vn team, along with other related topics such as: 지저귀다 지저귀다 영어로, 지저귀다 뜻, 새가 지저귀다 영어로, 지저겼다


산시 허양현陕西合阳县: 갈대는 노랗고 새들은 지저귀다
산시 허양현陕西合阳县: 갈대는 노랗고 새들은 지저귀다


지저귀다 – Wiktionary

 • Article author: en.wiktionary.org
 • Reviews from users: 22081 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 지저귀다 – Wiktionary VerbEdit. 지저귀다 • (jijeogwa) (infinitive 지저귀어, sequential 지저귀니). to chirp, to twitter. Conjugation … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 지저귀다 – Wiktionary VerbEdit. 지저귀다 • (jijeogwa) (infinitive 지저귀어, sequential 지저귀니). to chirp, to twitter. Conjugation …
 • Table of Contents:

Contents

Korean[edit]

Navigation menu

지저귀다 - Wiktionary
지저귀다 – Wiktionary

Read More

국립국어원

 • Article author: www.korean.go.kr
 • Reviews from users: 11296 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 국립국어원 새들이 지저귀다 할 때의 ‘지저귀다’의 활용이 궁금합니다. 지저귀었다.를 축약하면 지저귀+었 -> 지저궜다.는 식으로 활용이 가능한가요? 비밀번호 …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 국립국어원 새들이 지저귀다 할 때의 ‘지저귀다’의 활용이 궁금합니다. 지저귀었다.를 축약하면 지저귀+었 -> 지저궜다.는 식으로 활용이 가능한가요? 비밀번호 이곳은 어문 규범, 어법, 표준국어대사전 내용 등에 대하여 문의하는 곳입니다. 1. 법률 및 규정의 해석, 시험 문제의 정답 판정 등 소관 기관 의 해석이 필요한 사안은 답변해 드리기 어려우니 양해해 주시기 바랍니다. 2. 질문에 대한 답변은 휴일을 제외하고 다음 날까지 완료되며, 상황에 따라 조금 늦어질 수도 있습니다. 3. 저속한 표현, 타인에 대한 명예 훼손, 불건전한 내용, 기타 게시판의 성격에 맞지 않는 내용을 담은 글은 이용자의 편의를 위하여 예고 없이 삭제될 수 있습니다. 4. 게시판이 건전하게 운영될 수 있도록 아래에 적은 내용을 참고하여 글을 쓰시기 바랍니다. 가. 특정인을 비방하는 글이나 근거 없는 내용을 담은 글은 삭제될 수 있습니다. 나. 여러분이 기재하신 사항은 다른 사람들이 조회 또는 열람할 수도 있으니 개인 정보가 게시되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다. 다. 이곳은 어문 규범 등에 대해 문의하는 곳입니다. 문의가 아닌 의견 개진에 대해서는 답을 드리지 않습니다. 5. 자주 묻는 질문은 상담사례모음(바로가기)을 이용하시면 더 쉽고 빠르게 답변을 보실 수 있습니다. ※ ‘온라인 가나다’는 최근 2년 내 자료를 공개합니다.
 • Table of Contents:

주메뉴

지식22

개선22

교육22

수어점자22

참여22

알림22

자료22

소개22

참여

온라인가나다 상세보기

지저귀다에 ‘었’을 넣고 축약할 수 있나요

[답변]저저귀었다

국립국어원
국립국어원

Read More

지저귀다

 • Article author: korean.dict.naver.com
 • Reviews from users: 16724 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 지저귀다 지저귀다. 1. chirp. 2. chatter; blabber. Pronunciation. [ jijeogwa ] 속도조절. [ 지저귀다 ] 속도조절. Inflected form. 지저귀어 [지저귀여]. 지저귀니. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 지저귀다 지저귀다. 1. chirp. 2. chatter; blabber. Pronunciation. [ jijeogwa ] 속도조절. [ 지저귀다 ] 속도조절. Inflected form. 지저귀어 [지저귀여]. 지저귀니.
 • Table of Contents:
지저귀다
지저귀다

Read More

“지저귀다” là gì? Nghĩa của từ 지저귀다 trong tiếng Việt. Từ điển Hàn-Việt

 • Article author: vtudien.com
 • Reviews from users: 23644 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about “지저귀다” là gì? Nghĩa của từ 지저귀다 trong tiếng Việt. Từ điển Hàn-Việt 동사 Động từ · 지저귀는 소리. · 새가 지저귀다. · 경쾌하게 지저귀다. · 숲 안에 산새들이 지저귀는 소리가 울려 퍼졌다. · 종달새의 경쾌한 지저귐이 마치 아름다운 노랫소리 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for “지저귀다” là gì? Nghĩa của từ 지저귀다 trong tiếng Việt. Từ điển Hàn-Việt 동사 Động từ · 지저귀는 소리. · 새가 지저귀다. · 경쾌하게 지저귀다. · 숲 안에 산새들이 지저귀는 소리가 울려 퍼졌다. · 종달새의 경쾌한 지저귐이 마치 아름다운 노랫소리 … Tra cứu từ điển Hàn Việt online. Nghĩa của từ ‘지저귀다’ trong tiếng Việt. 지저귀다 là gì? Tra cứu từ điển trực tuyến.từ điển wordnet, từ điển collocation, dịch, dịch tiếng anh, dịch anh việt, dịch tự động, dịch thuật, dịch nhanh, dịch chuyên ngành, dịch anh việt, từ điển anh việt, dịch online, phần mềm, phần mềm dịch, từ điển, translator, translate english, translate vietnamese, nga việt, việt nga, từ điển tiếng nga
 • Table of Contents:

지저귀다

지저귀다

지저귀다

“지저귀다” là gì? Nghĩa của từ 지저귀다 trong tiếng Việt. Từ điển Hàn-Việt

Read More

Nghĩa của từ 지저귀다 – Từ điển Hàn – Việt

 • Article author: tratu.soha.vn
 • Reviews from users: 12160 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nghĩa của từ 지저귀다 – Từ điển Hàn – Việt 지저귀다 { warble(꾀꼬리 등) chai yên (chai cứng ở lưng ngựa do sự cọ xát của yên), u (do) ruồi giòi, giòi (của ruồi giòi), tiếng hót líu lo (chim); … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nghĩa của từ 지저귀다 – Từ điển Hàn – Việt 지저귀다 { warble(꾀꼬리 등) chai yên (chai cứng ở lưng ngựa do sự cọ xát của yên), u (do) ruồi giòi, giòi (của ruồi giòi), tiếng hót líu lo (chim); … 지저귀다지저귀다 { warble(꾀꼬리 등) chai yên (chai cứng ở lưng ngựa do sự cọ xát của yên), u (do) ruồi giòi, giòi (của ruồi giòi), tiếng hót líu lo (chim); tiếng róc rách (suối); tiếng hát líu lo; giọng nói thỏ thẻ, hót líu lo (chim); róc rách (suối); hát líu lo; nói thỏ thẻ (người), kể lại bằng thơ,
 • Table of Contents:
Nghĩa của từ 지저귀다 - Từ điển Hàn - Việt
Nghĩa của từ 지저귀다 – Từ điển Hàn – Việt

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.maxfit.vn/blog/.

Wiktionary

Korean [ edit ]

Etymology [ edit ]

First attested in the Sinjeung yuhap (新增類合 / 신증유합), 1576, as Middle Korean 지져귀다 (Yale: cicyekwita).

Pronunciation [ edit ]

( SK Standard/Seoul ) IPA (key) : [t͡ɕid͡ʑʌ̹ɡɥida̠] ~ [t͡ɕid͡ʑʌ̹ɡyda̠]

) IPA : Phonetic hangul: [ 지 저 귀 다 ]

Romanizations Revised Romanization ? jijeogwida Revised Romanization (translit.) ? jijeogwida McCune–Reischauer ? chijŏgwida Yale Romanization ? cicekwita

Verb [ edit ]

지저귀다 • (jijeogwida) (infinitive 지저귀어, sequential 지저귀니)

to chirp, to twitter

Conjugation [ edit ]

So you have finished reading the 지저귀다 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 지저귀다 영어로, 지저귀다 뜻, 새가 지저귀다 영어로, 지저겼다

Leave a Comment